Photo detail

Photo detail

Emily Ing takes a shot against Hermiston.