Photo detail

Photo detail

Apocephalus borealis fly or “zombie” fly.