Photo detail

Photo detail

Don Dalgarno’s 1960 Midget Racer.